اخبار و اعلانات

گزارش تابستان 97

گزارش تابستان 97   تعداد مقالات دریافت شده تعداد مقالات در حال داوری تعداد مقالات نیازمند بازنگری تعداد مقالات بازنگری شده بوسیله نویسنده تعداد مقالات عدم پذیرش شده تعداد مقالات پذیرش شده تعداد مقالات باز پس گرفته شده 28 5 3 7 8 1 3               

مطالعه بیشتر

گزارش بهار 97

گزارش بهار 97     تعداد مقالات دریافت شده تعداد مقالات در حال داوری تعداد مقالات نیازمند بازنگری تعداد مقالات بازنگری شده بوسیله نویسنده تعداد مقالات عدم پذیرش شده تعداد مقالات پذیرش شده تعداد مقالات باز پس گرفته شده 20 6 6 2 2 1 1              

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه (زمستان 1395)

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه پژوهش حسابداری(بازه زمانی اول دی ماه الی 30 اسفند1395) 45 تعداد مقالات رسیده 22 مقالات در حال داوری 2 مقالات نیازمند بازنگری 3 مقالات بازنگری شده 6 مقالات پذیرش شده 7 مقالات عدم پذیرش شده 5 مقالات باز پس گرفته شده

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(cope)

منشور اخلاقی(cope)

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه(پاییز 95)

گزارش سه ماهه فصلنامه پژوهش حسابداری (بازه زمانی اول مهر الی سی آذر 1395) 42 تعداد مقالات رسیده 42 مقالات ارزیابی شده 10 مقالات عدم پذیرش شده 8 مقالات پذیرش شده 7 مقالات آماده انتشار 6 مقالات در حال چاپ

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه (تابستان 95)

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 37 5 25 20 5 4 7 مقاله پذیرفته شده و ارسال شده برای ویراستاران جهت جلد 19

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقالات علمی ترویجی

باتوجه به رسالت فصلنامه پژوهش حسابداری مبنی بر انتشار مقالات علمی - ترویجی در حوزه های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی،  فرآیند داوری و پذیرش مقالات علمی ترویجی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

مطالعه بیشتر