گزارش بهار 97

گزارش بهار 97

 

 

تعداد مقالات دریافت شده

تعداد مقالات در حال داوری

تعداد مقالات نیازمند بازنگری

تعداد مقالات بازنگری شده بوسیله نویسنده

تعداد مقالات عدم پذیرش شده

تعداد مقالات پذیرش شده

تعداد مقالات باز پس گرفته شده

20

6

6

2

2

1

1