گزارش سه ماهه فصلنامه (زمستان 1395)

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه پژوهش حسابداری(بازه زمانی اول دی ماه الی 30 اسفند1395)

45

تعداد مقالات رسیده

22

مقالات در حال داوری

2

مقالات نیازمند بازنگری

3

مقالات بازنگری شده

6

مقالات پذیرش شده

7

مقالات عدم پذیرش شده

5

مقالات باز پس گرفته شده